TAISYKLĖS


musuklientai.lt mėnesio prenumeratos taisyklės.

Musuklientai.lt sistemos naudojimosi terminai ir sąlygos yra išdėstytos šiame dokumente. Užsakymo formoje pažymėję 'su sąlygomis sutinku' sutinkate su visomis šiame dokumente aprašytomis sąlygomis.

1. Dokumento dalykas

1.1. Šiuo dokumentu musuklientai.lt, toliau Vykdytojas, įsipareigoja Užsakovui suteikti neišimtinę, neperleidžiamą licenciją naudotis musuklientai.lt sistema, Užsakovui ją užsakius ir sumokėjus nustatytą abonementinį mokestį.

2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Visi mokėjimai už paslaugas turi būti sumokėti laiku. Pavėlavus sumokėti abonementinį mokestį 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nuo sąskaitos išankstiniam apmokėjimui išsiuntimo Užsakovo nurodytu el. pašto adresu, automatiškai nutraukiama sutartis. Ir Užsakovas pašalinamas iš musuklientai.lt sistemos. Prisijungimas gali būti atkurtas apmokėjus įsiskolinimo sumą ir palūkanas, kurių norma yra 0.2% už kiekvieną kalendorinę dieną. Jeigu įsiskolinimas nėra apmokamas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, prisijungimas ir visi duomenys yra pašalinami negrįžtamai.
2.2. Vykdytojui sumokėti mokesčiai yra negrąžinami.
2.3. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas negali perparduoti arba kitaip platinti Vykdytojo teikiamas paslaugas.
3.2. Užsakovas gali naudotis paslauga tik teisėtiems tikslams, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų.
3.3. Užsakovas negali naudotis paslauga nepageidaujamų laiškų (šiukšlių angl. spam) siuntimui.
3.4. Atsakomybę už veiksmus su sistema prisiima Užsakovas ir/arba Jo atstovaujama įmonė. Jei Užsakovas įtaria, kad prisijungimo informacijos duomenys gali būti neteisėtai naudojami trečiųjų šalių ir/arba nepavyksta prisijungti prie sistemos privalo informuoti Vykdytoją. Musuklientai.lt nėra atsakingas, už bet kokius duomenų pakeitimus, jeigu Užsakovo prisijungimo duomenys buvo žinomi trečiosioms šalims.
3.5. Vykdytojas neprisiima ir neatsako už nuostolius patirtus dėl serverio ar interneto ryšio gedimo. Tuo metu gali neveikti prisijungimas prie musuklientai.lt sistemos.
3.6. Vykdytojas nesuteikia jokių garantijų dėl sistemos teikiamų paslaugų tinkamumo. Užsakovas gali išbandyti nemokamą versiją ir įvertinti ar sistema atitinka lūkesčius.

3.7. Vykdytojas turi teisę elektroniniu paštu siųsti naujienas, susijusias su musuklientai.lt sistema.


4. Nenugalima jėga (Force Majeure)

4.1. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, ŠALYS vadovaujasi 1996 07 15d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
4.2. Jeigu 4.1 punkte numatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius ŠALYS turi teisę nutraukti šią sutartį.

5. Konfidencialumo užtikrinimas

5.1. Abi ŠALYS susitaria, kad visa su šios sutarties vykdymu susijusi informacija, pateikta vienos ŠALIES kitai, yra konfidenciali ir negali būti skleidžiama visa ar dalimis trečioms Šalims, prieš tai negavus kitos ŠALIES išankstinio sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
5.2. Už šios sutarties nuostatų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ŠALYS atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.